Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
973, Phú Riềng Đỏ, Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước
HOTLINE LIÊN HỆ
094 737 9999
CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/25/NĐ-CP

Ngày 25/9/2019, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 691 thông tin đến các sở, ban, ngành, đoàn thể về chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở
 1. Đối tượng được vay vốn
Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đớn vị thuọc công an nhân dân và quân độ nhân dân;
Cán bộ công chức, viên chức.
Các đối tượng trên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.       
2. Điều kiện được vay vốn
Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.
 - Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dưng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;
- Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú thu nhập đế được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định      
- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH
- Có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng khác hoặc các tổ chức túi dụng khác;
- Đối tượng để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có hợp đồng mua thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đẩu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thâm quyền phê duyệt.      
- Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thanh theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- Thực hiện bảo đảm tiền vay: Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH nod cho vay, chủ đâu tư và người vay vốn phải thỏa thuậri ữong họp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với ổất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.
3. Mức vốn cho vay
 Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội: Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;
Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
4. Lãi suất cho vay                                                                 
Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ.
Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
5. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Thời hạn cho vay cụ thể đối với từng người vay vốn được tính bằng tổng số tiền vay chia cho mức trả nợ hàng tháng. Mức trả nợ hàng tháng do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận.
Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hom thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với NHCSXH nơi cho váy về thời hạn cho vay thấp hơn.
6. Phương thức cho vay                      
NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH cấp huyện, có ủy thác một sô nội dung công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

7. Hồ sơ vay vốn
Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/NƠXH;
Giấy xác nhận về về điều kiện thu nhập thực hiện đồng thời với việc xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở theo mẫu số 03/BXD (Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 3 0/6/2016 của Bộ Xây dựng);
Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú : Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương nơi có nhà ở xã hội xin mua, thuê mua. Trường hợp người vay vốn không có hộ khẩu thường trú theo quy định thì phải có:
+ Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn;
+ Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đên thời điêm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn;
+ Giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường họp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thi Ịphải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.
Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.
Ngoài giấy tờ được quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản này, tùy theo từng mục đích sử dụng vốn vay phải có các giấy tờ sau:
Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội:
+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội theo mẫu số 09 hoặc Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội theo mẫu số 11 tại Phụ lục II ban hành kem theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký;
+ Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư.
Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở:
+ Dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo mẫu số 10/NƠXH-
+ Hợp đồng thi công (nếu có);
+ Bản vẽ thiết kế và bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang
Nguồn tin: (http://sonongnghiepbp.gov.vn/)

-----------------------------------------------------

Phòng Thông Tin Truyên Thông

Bài viết liên quan
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
094 737 9999
FOLLOW US:
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Chỉ cần nhập email của bạn và nhấn Đăng ký
Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin khuyến mãi & báo giá mới nhất đến bạn.
VIDEO
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kính gửi đến quý khách hàng, CB CNV thông báo và bảng giá chương trình giảm giá đồ gỗ, phong thủy. Áp dụng từ tháng 7-2022 đến ngày 12-12-2023
XEM THÊM
Copyright @ 2019 Công Thành All rights reverved.
Gọi điện
SMS
Chỉ đường